gtag('config', 'UA-131534168-1');

Nieuws van de gemeente Doesburg


Nieuwsbrieven aardgasvrij De Ooi - Klik op de afbeeldingen


Gemeentepagina's in Allooi - klik op de afbeeldingen


Meedenken met de gemeente over minder regels


Circa 4 miljoen subsidie voor 'De Ooi' aardgasvrij.  Klik hier


Dinsdag 19 februari bewonersavond 'Duurzame wijk De Ooi' 

Lees alles hier


Stand van zaken Ontwikkelingen Koppelweg e.o. 

Zoals wellicht bij u bekend heeft de Gemeenteraad een jaar geleden de gebiedsvisie 'Blauwe Knoop' vastgesteld voor omgeving Koppelweg en Sluizencomplex Oude IJssel.

Met een aantal in deze visie genoemde gebiedsontwikkelingen zijn Waterschap Rijn en IJssel en wij aan de slag gegaan.

In deze brief willen wij u als aanwonende en/of belanghebbende op de hoogte stellen van de verschillende ontwikkelingen:

Vispassage

Op dit moment wordt gewerkt aan de aanleg van een vispassage bij de stuw aan de Barend Ubbinkweg. Voor de bouw ervan is op 1 februari dit jaar een vergunning verleend.

Voor een optimale inpassing van de vispassage is een verplaatsing van het terrein van de watersportvereniging naar de achterzijde nodig. Daarnaast is een informatiegebouwtje bij de vispassage gewenst. Belangstellenden kunnen dit gebouw betreden en via een trap afdalen

naar de passage. De genoemde verplaatsingen evenals het gebouwtje van de vispassage passen niet binnen de voorschriften van het bestemmingsplan. Hiervoor wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerp ervan ligt tot 27 december voor zienswijzen ter inzage. Na deze procedure kunnen de benodigde vergunningen aangevraagd worden.

De verwachting is dat vóór het toeristenseizoen 2019 de vispassage wordt opengesteld voor het publiek.

Tennisaccommodatie inclusief openbare parkeerplaatsen

Naar verwachting wordt in april/mei 2019 de nieuwe tennisaccommodatie aan de Looiersweg door de vereniging in gebruik genomen. Voor de bouw van het clubgebouw is recent een omgevingsvergunning verleend. De aannemer hoopt zo snel mogelijk met de bouw te starten.

Vóór de tennisaccommodatie komen 48 openbare parkeerplaatsen, waar zowel bezoekers van de tennisvereniging als bezoekers van het  toekomstige Looierspark hun voertuig kunnen parkeren.

Woningbouw Koppelweg

De planvoorbereidingen zijn in volle gang, Afgelopen oktobermaand heeft de Gemeenteraad de stedenbouwkundige randvoorwaarden vastgesteld. In februari 2019 wordt de procedure tot het

wijzigen van het bestemmingsplan opgestart. Streven is om in de tweede helft van 2019 een omgevingsvergunning voor de eerste bouwfase te verlenen. De belangstelling voor een woning aan

de Oude IJssel is groot. De projectontwikkelaar schat voorzichtig in dat hij in 2020 met de bouw van de eerste woningen gaat starten.


Inrichting Looierspark en aanpak Koppelweg (aansluiting Looiersweg)

Met de planvoorbereidingen voor Looiersweg en Koppelweg wachten wij tot de woningbouw concretere vormen heeft aangenomen. Belanghebbenden en geïnteresseerden worden te zijner tijd uitgenodigd om mee te praten over de inrichting.


Wij vertrouwen erop u met het vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Doesburg.


Voor inlichtingen: A.J .M. van Buren of H, Schuiling

Doorkiesnummer: 0313481365 of 1401

Mailadressen: antoon.van.buren@doesburg.nl     harm.schuiling@doesburg.nl