gtag('config', 'UA-131534168-1');

Duurzame wijk

                                                                 Klik hier voor De Ooi Gasvrij


Warmtewinning uit oppervlaktewater. Welke gevolgen heeft dat voor de ecologie?

Nederland moet van het gas af en in Doesburg is de wijk 'De Ooi' aan gewezen om als eerste aangepakt te worden. Voor het verwarmen van de woningen lijkt een warmtenet, waarbij warmte wordt gebruikt van het water van de Oude IJssel, de voorkeur te genieten. Afgekort heet het systeem TEO (thermische energie uit oppervlaktewater). Het is een beproefd systeem, maar wat zijn de gevolgen voor de rivier?

Hierover wordt op het moment druk gedebatteerd. Het is duidelijk dat er diverse deskundigen (op zijn minst) sceptisch zijn, maar er zijn ook een aantal misverstanden gerezen. U vindt hier diverse rapporten van deskundigen (of links naar de betreffende website), verklaringen van de warmteregisseurs in dienst van de gemeente en meningen en ideeën van wijkbewoners.

Een van de misverstanden bestaat uit het idee dat het water uit de oude IJssel wordt opgeslagen in de bodem. Praktijk is echter dat dit water wordt gebruikt om diepe grondwaterlagen te verwarmen om direct daarna zo'n 6 graden koeler teruggepompt te worden in de rivier.  Een ander misverstand is dat er massaal vis opgezogen zou worden wat deze dieren uiteraard niet overleven. Dit is echter gebaseerd op incidenten uit het verleden, waar nu (volgens de warmteregisseurs) veel betere en betrouwbaardere oplossingen gevonden zijn. Ook het schoonmaken van de leidingen met chemicaliën die slecht zijn voor de natuur is iets wat zeker niet zal gebeuren (de warmteregisseurs: "Waarom zou iemand dat doen")

Vorm uw eigen mening aan de hand van de bijgevoegde stukken:

Allereerst 'aan het woord': prof.dr.ir. PFM (Piet) Verdonschot, Hoogleraar Wageningen Universiteit en leider Kennisgroep Zoetwatersystemen. Meer weten over hem? Klik hier

Dan een rapportage van STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) Gezien de lengte van dit document (17 pagina's) hierbij een link.

Vervolgens een rapport namens de gemeente Doesburg en een verslag van de warmteregisseurs van het kennismakingsgesprek met Wijkraad De Ooi

En tenslotte het artikel over dit onderwerp in Allooi editie sept.'21 en een pleidooi voor alternatieve plannen van lozing van het 'koud' water in de Oude IJssel.26-10-'20  -  Circa 4 miljoen subsidie voor 'De Ooi' aardgasvrij  Klik hier


Gemeentepagina ALLOOI september 2020


Gemeentepagina ALLOOI juni 2020


Verslag van de bewonersavond van 4 maart 2020 in 'De Horizon'

Een foto-impressie

Overzicht van de 'expositie'


Rapport onderzoek warmtenet via oppervlaktewater voor De Ooi 

Verzorgd door het bedrijf 'If Technologie'


Belangrijke mededeling voor huiseigenaren


Rapport van bevinding en advies na o.a. de bewonersavond 'Duurzame wijk De Ooi'  (19 februari 2019)       


Ongeveer 100 mensen bezochten op 19 februari de bewonersavond 'Duurzame Wijk De Ooi'. Het was een avond met veel informatie en discussie.

Wethouder Bollen liet in zijn openingswoord weten dat iedereen ruimschoots de tijd krijgt om dingen te realiseren. "Doe het op je eigen manier", was zijn boodschap. "Wanneer je nu begint met je huis aan te passen, zul je al direct profiteren van de besparingen die dat opleveren, maar wanneer je wacht zijn er wellicht betere systemen. U kunt nu rustig plannen maken", besloot hij.

Verder liet hij weten dat er de mogelijkheid bestond tegen 1,6% rente een duurzaamheidslening af te sluiten.

Woonservice IJsselland liet weten dat er op de Koppelweg 127 een duurzame modelwoning wordt ingericht. Meer hierover vindt u HIER

De bezoekers werden verdeeld in kleinere praatgroepen met verschillende thema's. Hierbij enkele ideeën en opmerkingen die hieruit naar voren kwamen:

Duurzaamheid

Bewoners hoogbouw kunnen het GFT-afval niet kwijt

Er zou een centrale composthoop kunnen komen

Zonnepanelen op de hoogbouw

Energiecoaches in de wijk

Ook huurders kunnen zonnepanelen op hun dak plaatsen. IJsselland vindt dit prima

Energie opwekken bij stuw Oude IJssel

Wateroverlast en droogte

Te veel bestrating in de tuinen waardoor het water niet in de bodem kan zakken

Slechte achterpaden

Korter douchen

Regenwater niet in het riool lozen (Watertonnen, toilet enz.)

Aanblik van de wijk

Veel prikstruiken in plaats van fris groen

'Roze lint' doortrekken in De Ooi

Veel troep rond afvalcontainers die te weinig geleegd worden

Veel busjes van ZZP-ers voor de deur

Leefbaarheid

Afval wordt overal gedumpt (gemeentewerf is te duur)

Overal hondenpoep

Tegels stoepen en achterpaden liggen vaak slecht

Speeltuintjes opknappen

Hoge schuttingen belemmeren zicht

Overlast en veiligheid

Drugsproblematiek, afval speeltuintjes, openlijk dealen

Hangjongeren

Gevoel van onveiligheid

Geluidsoverlast

Trillingen door bussen en vrachtwagen Aldi, vooral bij verkeersdrempels

Verkeersveiligheid

De Ooi is 30 km zone, maar er wordt nauwelijks gehandhaafd

Bussen en vrachtwagens rijden te hard

Hoge schuttingen belemmeren zicht

Meer éénrichtingsverkeer

Anne Frankschool: blokkade door auto's ouders

Werkgroep verkeersveiligheid van de Wijkraad

Al met al een hele lijst met ideeën, op- en aanmerkingen. Onderwerpen die de wijkraad zal oppakken wanneer zij met de gemeente en IJsselland om tafel gaat. De woorden van wethouder Bollen waren dan wel geruststellend, maar feit blijft dat de energietransitie hoe dan ook en waar dan ook in ons land gaat plaatsvinden en dat dit 'knaken gaat kosten' moge duidelijk zijn.

Wij stellen onze website beschikbaar voor een forum betreffende dit onderwerp.

Stuur uw ideeën naar duurzaam@wijknieuwsdeooi.nl


Duurzame wijk: wat betekent dat voor u? 

De gemeente heeft besloten om in De Ooi een pilot uit te gaan voeren om de wijk gasloos te maken. Dit geldt voor de hele wijk; voor alle huurwoningen én voor alle koopwoningen. Voordat het zover is, zal er nog heel wat water door de IJssel stromen. Er is nog veel onzeker en er zal veel onderzoek moeten worden gedaan. Bovendien staan technische ontwikkelingen niet stil en heeft het geen zin om overhaaste besluiten te nemen over de manier waarop huizen op De Ooi in de toekomst verwarmd zullen worden. Duidelijk is wel dat de komende jaren hard gewerkt zal moeten worden om woningen zo goed mogelijk te isoleren. Daarmee kan steeds duurder wordend aardgas worden bespaard en worden andere manieren van verwarmen in de toekomst ook mogelijk.

Eind november konden wijkbewoners met hun vragen en meningen over de verduurzaming van De Ooi terecht in de bus op het burgemeester Keizerplein. De resultaten van deze peiling worden binnenkort verwacht.

Op 18 december jl. had de wijkraad overleg met wethouder Peter Bollen die verantwoordelijk is voor de zogenoemde energietransitie en dus ook voor de duurzaamheidspilot in onze wijk.

De wethouder begrijpt dat de bewoners van De Ooi met veel vragen zitten. Dat geldt ook voor de gemeente, die op haar beurt van de rijksoverheid plannen moet maken hoe Doesburg van het gas af kan. De gemeente wil graag samen met de bewoners van De Ooi en de wijkraad onderzoeken of een gasloze wijk mogelijk is en hoe dat kan. Dat zal een project van lange adem zijn. Er is dan ook geen sprake van een datum waarop het gerealiseerd moet zijn.

Afgesproken is dat de wethouder en de wijkraad binnenkort opnieuw om tafel gaan om de resultaten van het duurzaamheidsonderzoek te bespreken. De wijkraad wil in dat overleg afspraken met de gemeente maken over de manier waarop de onrust onder bewoners van De Ooi, die is ontstaan na de aanwijzing van onze wijk als eerste gasloze Doesburgse wijk, kan worden weggenomen.

Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons weten. Reacties zijn welkom. Zo komen we samen verder. 

Zie hier de betreffende webpagina van de gemeente.

Hierbij nog een link naar vele artikelen over dit onderwerp.


Oudere publicaties

Duurzame wijk

De gemeente trekt deze dagen met een speciaal busje door de wijk om de mening van de bewoners van De Ooi te vragen over het verduurzamen van de wijk. Het aardgas zal gaan verdwijnen en hoe lossen we dat op. U treft het busje op diverse plekken in de wijk aan. Wanneer u meewerkt krijgt u als dank een gratis LED-lamp. 

U kunt ook het vragenformulier online invullen of zelfs een afspraak maken zodat er iemand van de gemeente bij u thuis langskomt om u uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Het is natuurlijk belangrijk dat u uw mening geeft over de toekomst van de wijk (en daarmee ook die van uzelf). Lees meer.

Hierbij nog een link naar vele artikelen over dit onderwerp.